Hoogspanning

Verandering brengt vaak onzekerheid en wordt daarmee een spanningsvolle gebeurtenis. Er liggen echter kansen in die spanning besloten die de motor kunnen worden van verandering en innovaties. Het is dus de kunst om de spanning – de energie die dit oplevert – in te zetten ten gunste van de verandering. In dit boek gaan 31 auteurs met een diverse achtergrond in op de veelzijdigheid van verandering, de druk die daarmee gepaard gaat en hoe daaruit voortvloeiende spanning te hanteren.

Spanning is een succesfactor

Organisatieprofessionals, managers, adviseurs en stafleden zien zich vaak geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en de spanningen die daaruit voortkomen. Deze – soms – ogenschijnlijke tegenstellingen leiden tot innovaties en de motor van verandering zo betoogt van Muijen et al. Thematisch wordt er ingegaan op soorten spanningen: spanningen als organisaties gaan samenwerken, door organisatieveranderingen, spanningen in teams en spanningen tussen individuele mensen. Al deze verschillende spanningen – zo stellen de auteurs – zijn succesfactoren waarmee tot innovatie en verandering te komen is. De denkwijze wordt ondersteund met casus en modellen. Aan de hand van serieuze vraagstukken – grootschalige infrastructurele projecten, de zorg, modellen voor vernieuwing, blijvend leren en diversiteit – wordt duidelijk hoe spanningen kunnen worden omgezet en bij kunnen dragen aan een positief resultaat.

Vertrouwen en transparantie

Een voorbeeld: in het hoofdstuk ‘Achter de momenten van waarheid’ gaan Maaike Glimmerveen en Jeannette Krol in op wat zij het ‘moment van de waarheid’ noemen. Dit zijn de momenten waarop de klant – hier cliënten en patiënten – vertrouwen moet houden of krijgen in de professional, in de organisatie. Maar achter zo’n moment ligt een wereld met spanning. De spanning van voor en achter de schermen. Een wereld die de klant niet ziet en/of niet mag zien maar wat wel tot uitdrukking komt in het contact met de professional van de organisatie. De auteurs gaan in op de complexiteit van het speelveld waar diverse spelersgroepen actief zijn. Ieder met een eigen rol en perceptie. Om deze spanning productief te maken moeten spelersgroepen elkaars perceptie leren zien en benutten. Daarvoor is in ieder geval vertrouwen en transparantie nodig.

Gedeelde verwachtingen

Vertrouwen, transparantie maar ook een gezamenlijk beeld en gedeelde verwachtingen is voor verandering noodzakelijk. Vertrouwen betekent dat je jezelf committeert aan een uitwisseling zonder te weten of de andere partij dit ook zal doen. En dat is precies waar de moeilijkheid vaak zit. Politieke- en machtsverhoudingen maken dit niet altijd eenvoudig. Des te meer reden om hier wel aandacht aan te besteden. Want door samen te werken en optimistisch te zijn, niet met ‘opgestoken vingertje’ te reageren, bereid te zijn om er samen uit te komen én elkaar succes te gunnen levert spanning dus iets op. Spanning als vliegwiel.

Het onderwerp en de veelzijdige belichting ervan maakt het een interessant boek. Dat alle inzichten worden ondersteund door een theoretisch- en onderzoekskader maakt het ook een gedegen boek. Niet voor op je nachtkastje maar wel voor op je bureau!